Agenda ALV 20 februari 2023

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Benoeming lid van verdienste
 4. Mededelingen, ingekomen stukken
 • Van de Voorzitter
 • Technische zaken
 • Interne zaken
 • Wijziging statuten
 1. Notulen ALV 20 juni 2022
 2. Financiën
 • Definitieve jaarrekening 2021-2022
 • Verslag kascommissie 2021-2022
 1. Bestuursmededelingen
 • Officiële voordracht benoeming Dagelijks bestuur Achilles 1894 voor een periode van 3 jaar : Voorzitter – Penningmeester – Secretaris
 • Vacature Technische zaken
 1. Rondvraag

Lees HIER document mbt bestaande statuten inclusief wijzigingen. Notulen van de ALV van 20 juni 2022 zijn opvraagbaar bij de secretaris, evenals het huishoudelijk reglement Achilles 1894.
De bescheiden, behoudens de financiële jaarstukken, liggen per 6 februari 2023 achter de bar in de kantine. Mochten de leden echter de bescheiden digitaal aangeleverd willen hebben, dan kunnen zij deze via een mail, gericht aan secretaris@achilles1894.nl, toegestuurd krijgen.

Namens het bestuur

Hans de Vroome
Secretaris

0
X