Agenda Algemene leden vergadering Achilles 1894 25 augustus 2020 aanvang : 19.30 uur

 

1) Opening

2) Vaststellen Agenda

3) Mededelingen , ingekomen stukken

* Terugblik tot 14 maart 2020 vanaf heden

* Voorstel nieuwe structuur Achilles 1894

* Mededeling Interne zaken

* Terugblik Technische zaken / start nieuwe seizoen 2020-2021

* KNVB / UEFA kwalificatie O-19

4) Notulen ALV 28 januari 2020

5) Financien :

* jaarrekening

* verslag kascommissie

*Begroting

6) Bestuur mededeling

* Aftredend bestuurslid Jeugdzaken : Ilja van der Heide

* Vacature Voorzitter en penningmeester

* Vacature Wedstrijdzaken senioren en Wedstrijdzaken Jeugd

* Voorstel nieuwe structuur Achilles

7) Rondvraag

0
X