Algemene Leden Vergadering Achilles 1894 12 maart 2019 aanvang 19.30 uur

Agenda

  1. Opening
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen, ingekomen stukken
  1. Notulen ALV 19 juni 2018
  1. Financiën
  • Toelichting vertrek penningmeester
  1. Bestuur mededeling
  • Vacatures bestuur
  1. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

Een verslag van de vorige ledenvergadering ligt ter inzage in de kantine achter de bar.

0
X