(Verslag van de ALV van 13 juni 2017 ligt ter inzage in de kantine)

19 december aanvang 19.30 uur te Stadion Achilles 1894

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen, Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 13 juni 2017
 5. Bestuur mededeling
 • Aftredend en herkiesbaar als Voorzitter             : Ronald Keen

Het bestuur stelt voor om Ronald Keen her te benoemen als voorzitter.

 • Toetredend als Secretaris                                  : Theo Buissink

Het bestuur stelt voor om Theo Buissink te benoemen als secretaris

Mochten er tegenkandidaten zijn dan kunnen zij zich uiterlijk tweemaal 24 uren vóór de vergadering schriftelijk melden bij de waarnemend secretaris. Hierbij moet worden overlegd een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze te kennen geeft een eventuele benoeming te aanvaarden en minimaal 5 handtekeningen van andere leden van Achilles 1894.

 1. Jubilarissen
 • 25 jaar lidmaatschap
 • 50 jaar lidmaatschap
 1. Financiën
 • Jaarrekening 2016-2017
 • Kascommissie
 1. Commerciële zaken
 2. Rondvraag
0
X