Agenda – Algemene Leden Vergadering Achilles 1894

13 juni 2017 aanvang 19.30 uur

  1. Opening
  2. Vaststellen Agenda
  3. Mededelingen, Ingekomen stukken
  4. Notulen ALV 20 december 2016 (zie website)
  5. Terugblik seizoen 2016 – 2017
  6. Bestuur mededeling*
  7. Jubilarissen (25 jaar lidmaatschap 3x)
  8. Financiën (Begroting 2017-2018)
  9. Commerciële zaken
  10. Rondvraag

* Aftredend en niet herkiesbaar als Secretaris: Rudi Smit
Secretaris: Vacature

Kandidaten voor de bestuursfunctie secretaris, kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan uiterlijk tweemaal 24 uren vóór de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. Hierbij moet worden overlegd een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze te kennen geeft een eventuele benoeming te aanvaarden.

Notulen 20 december 2016